KONTROLA KVALITETA

U okviru Fabrike lekova Alkaloid d.o.o. Beograd, u sektoru Kontrole Kvaliteta funkcioniše Laboratorija za kontrolu kvaliteta u kojoj se odvija nekoliko koordiniranih aktivnosti:

1. Kontrola unutrašnjeg i spoljašnjeg pakovnog materijala.

Kontrola unutrašnjeg i spoljašnjeg pakovnog materijala obuhvata aktivnosti vezane za ispitivanje njenog fizičko-hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta koji treba da zadovoljava odobrene zahteve.

2. Kontrola međuproizvoda, poluproizvoda i gotovog proizvoda.

U opremljenoj laboratoriji kontroliše se kvalitet svake serije proizvoda, u svim fazama njegove proizvodnje, od prijema međuproizvoda ili poluproizvoda, do dobijanja finalnog proizvoda. Kvalitet svakog proizvoda treba da zadovoljava odobrene zahteve koji su u skladu sa Evropskim i međunarodnim standardima.

3. Da bi se utvrdio kvalitet proizvoda u deklarisanom roku trajanja, u Laboratoriji

Kontrole Kvaliteta prati se stabilnost proizvoda postavljanjem odgovarajućeg broja uzoraka u komori za stabilnost na deklarisanim uslovima čuvanja.